• info@weleveld.nl

Welevelderallee

Welevelderallee

De Stichting Weleveld wil een laan realiseren. Deze laan, tussen tussen Weleveld en Twickel, heet de Welevelderallee. Deze allee moet beginnen bij de huisplaats van Weleveld en via het oude traject van de oprijlaan lopen naar de bestaande zessprong op Twickel bij Azelo. In dit artikel leest u meer over het idee en de realisering van de Weleverderallee.

In 2004 gaf het het Architectuurcentrum Twente aan Ton Schaap, stedebouwkundig architect van Amsterdam en Enschede, de opdracht een plan te maken voor de zgn. ABB Driehoek. Dit is de driehoek Almelo, Borne en Bornerbroek. Deze driehoek was daarvoor al een deelplan van het reconstructie Pilot Project Hart van Twente.

Versnipperingwelevelderallee 2

Ton Schaap onderkende direct de versnippering die in de driehoek was ontstaan door de aanleg van de spoorweg Almelo-Hengelo en het Twente kanaal. Ook de verschillende wegen in het gebied zijn verantwoordelijk voor de versnippering. (Waaronder de A1/A35).

100 Lanen Plan

Ton Schaap maakte een 100 Lanen Plan. Daarin stelt hij voor de verbindingen in de driehoek weer te herstellen. Hij wil verbindingen maken tussen enerzijds Twickel en anderzijds Huis Almelo en Weleveld. Schaap wil dit doen door de aanleg van twee lanen. Historisch passen dergelijke lanen bij Twente. Twente is rijk aan prachtige lanen, bijvoorbeeld de Gravenallee van Huis Almelo en de Twickellerlaan.

WAT-venster

Het voorstel weer directe verbindingen tussen de drie landgoederen te maken past geheel in de doelstellingen van het WAT-Venster (lees meer over het WAT-venster op deze pagina). Ook hierin wordt gepleit voor ecoducten en herstel van doorsneden fietsroutes. De door Schaap geprojecteerde lanen zijn dan ook bedoeld voor wandelaars, fietsers en paarden, maar niet voor gemotoriseerd verkeer.

Landgoedvisie

Het herstel van de oude oprijlaan op Weleveld, de Welevelderallee, wordt genoemd in de Landgoedvisie. Deze allee heeft als blikvanger het huis op de huisplaats. Maar deze gebouwen zijn er niet meer. Aangezien herstel van de oude havezate om verscheidene redenen niet haalbaar of gewenst is wordt gedacht aan een zogenoemd bouwhuis, zoals ook op de Hottinger kaart aangegeven.

Stappenplan voor realiseren Welevelderallee

De Stichting heeft een stappenplan opgesteld om tot de realisatie te komen van de Welevelderallee. Het stappenplan, dat inmiddels aan de Provincie Overijssel en de Gemeente Borne is voorgelegd, kent de volgende fasen:

1. In samenwerking met o.m. de gemeente Borne verzoek aan Provincie voor pre-procesgeld. Na toekenning het opstellen van een kort Plan van Aanpak (PAK). Dit moet onder meer een raming leveren van de proceskosten voor het opstellen van het Realisatieplan (RP), inventariseert mogelijke financieringsbronnen en maakt het schema van het RP. Het PAK mag hooguit een werkweek kosten.
2. Goedkeuren PAK en verstrekken geraamde proceskosten opstellen RP.welvelderallee
3. Het RP stelt het tracé vast, deelt dat tracé op in behapbare delen op grond van moeilijkheidsgraad en stelt per tracédeel een begroting op, waar mogelijk met financieringsvoorstel, inventariseert de problemen en gaat zonodig in op MER.
4. Goedkeuren RP. Vaststellen volgorde uitvoering tracédelen en zo mogelijk vaststellen tijdpad. Tegelijkertijd verkrijgen van de benodigde gelden.
5. Maken van Uitvoeringsplannen per tracédeel met tekeningen, uitgebreide begroting etc., zodat op basis daarvan aanbesteed en uitgevoerd kan worden.
6. Uitvoering aanleg volgens vastgestelde volgorde.

Tussen deze stappen liggen wettelijk voorgeschreven procedures, zoals veranderen Bestemmingsplannen, ter visie ligging en indienen bezwaren, etc. Het PAK moet ook dat pad vaststellen.


Landgoed Weleveld is particulier eigendom. Stichting Weleveld behartigt de belangen van het landgoed. Het landgoed is vrijwel geheel opengesteld. U bent dan ook van harte welkom om te komen genieten van dit authentiek stukje Twente.