• info@weleveld.nl

WAT venster

Een groene kijk op het gebied tussen Borne en Almelo

Door de eigenaren van de landgoederen Weleveld, Huis Almelo en Twickel is een plan opgesteld met de naam WAT-venster. Het WAT-venster is een reactie op het voornemen om een regionaal bedrijventerrein op de Zendersche Esch te ontwikkelen. Een belangrijk element uit het WAT-venster is het versterken van natuurlijke verbindingen tussen de drie landgoederen. In dit artikel leest u meer over het plan.

Het WAT-venster is het gebied tussen Weleveld, Almelo en Twickel. (zie kaartje). Het gebied is rijk aan cultuurhistorie en landschappelijk waardevolle terreinen. De landgoederen Weleveld, Twickel en Almelo, de Zendersche Esch es met vele historische boerderijen, de kloosters en de beekdalen. Het WAT-venster heeft daarom een grote belevingswaarde die van belang is voor de recreatie en de woonomgeving van Almelo, Borne en Hengelo.watvenster

Groene buffer

Het WAT-venster wil een groene buffer vrijhouden tussen Borne en Almelo. Dit groene gebied ligt in het stadsgewest Twente en dient als ecologische verbinding tussen Noordoost en Zuidwest Twente. Het WAT-venster vormt een nieuwe benadering van dit gebied waarbij cultuurhistorie, natuur en water uitgangspunt èn inspiratiebron zijn. Het Venster geeft een oplossingsrichting aan waaraan in het chaotische reconstructieproces behoefte is.

Water

Water speelt een belangrijke rol in dit gebied. Het water uit de stad stroomt van Borne richting Almelo in noordwestelijke richting. Het landelijke water afkomstig van de stuwwal bij Oldenzaal zal in de toekomst in westelijke richting geleid worden naar de Regge.

Hiervoor zal een nieuwe verbinding tot stand komen (plan “de Doorbraak”). Het landelijk water afkomstig van Zuid-Twente zal via de Azelerbeek eveneens in de Doorbraak stromen. De WAT-driehoek heeft voor het waterbeheer in zuid- en midden Twente een belangrijke verzamel- en verdeelfunctie.

Natuur

Voor de natuur is het WAT- venster de belangrijkste verbinding tussen natuurgebieden in Noordoost Twente en Zuidwest Twente. Het is nagenoeg de enige plaats in de Twentse stedenband waar nog een groene corridor open is. Deze heeft versterking nodig om als ecologische verbinding te kunnen dienen. Ecologische barrières moeten dan worden opgeheven.

Doel van het WAT venster

 • Open houden groene corridor tussen Noordoost Twente en Zuidwest Twente, dus geen verdere verstedelijking en geen nieuwe wegen
 • Versterken ecologische kwaliteit door uitvoering bekenplan en opheffing ecologische barrières.
 • De agrarische sector als belangrijkste gebruiker versterken.
 • Versterken landschappelijke samenhang en recreatienetwerk.

Uitwerking plan

Om de natuurwaarden en de cultuurhistorische waarde van dit gebied voor de toekomst te bewaren, doen de opstellers van het WAT-venster de volgende aanbevelingen:

 • Concentreren natuurontwikkeling en retentie (wateropvang) langs de Doorbraak en de Azelerbeek
 • Afronding stadsranden van Almelo en Borne door aanleg van buffers in de vorm van bosstroken
 • Opheffen van de ecologische barrières door ombouw bestaand ecoduct over de A11/A35
 • Verminderen van de versnippering door verlegging van de weg Borne – Bornerbroek
 • Versterken landschappelijke kwaliteit van de Zendersche Esch en de Tusvelderes e.o. (in combinatie met verbeterde verkaveling en uitbreiding boskernen in heide-ontginningsgebieden bij Elhorst-Vloedbelt, Nijreesbosch en ten noorden van Azelo
 • Uitbreiding recreatieve infrastructuur voor de bewoners van de omliggende plaatsen
 • Herstel fietsverbinding Almelo – Delden via Tusveld.

De plannen voor het WAT venster zijn ingebracht bij de reconstructiecommissie Hart van Twente. Wat betreft de recreatie is het WAT-venster opgenomen in het boegbeeld project van de gemeente Borne, De Groene Poort.

Ook is een speciale fietsroute uitgezet. De WAT-fietsroute. Meer informatie over de route kunt u hier vinden.


Landgoed Weleveld is particulier eigendom. Stichting Weleveld behartigt de belangen van het landgoed. Het landgoed is vrijwel geheel opengesteld. U bent dan ook van harte welkom om te komen genieten van dit authentiek stukje Twente.