• info@weleveld.nl

Visie op Landgoed Weleveld

Visie op Landgoed Weleveld

In 2010 is voor Landgoed Weleveld een Landgoedversterkingsplan opgesteld. Een plan en een visie op het landgoed. In het Landgoedversterkingsplan zijn de huidige en toekomstige doelstellingen opgenomen. Welke waarden heeft het landgoed en welke waarden moeten worden versterkt. In dit artikel leest u meer over dit plan en de stappen die gezet zijn om tot het plan te komen. Onderaan vindt u een link naar het Landgoedversterkingsplan zoals het is aangeboden aan betrokkenen.

In 1998 werd een zogenaamde quick-scan uitgevoerd onder drieëndertig landgoederen in Zuid-Twente op initiatief van het Overijssels Particulier Grondbezit (OPG). De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een rapport van Quo Vadis. Het is een weergave van de wensen, kansen en knelpunten van de betrokken landgoederen.

Beleidsvisie

Ook voor Landgoed Weleveld is een professionele beleidsvisie opgesteld. In de Landgoedvisie, die in 2000 verscheen, worden de problemen en de mogelijkheden voor Weleveld opgesomd. Tevens is getracht een beleid op wat langere termijn te formuleren. Deze visie werd geschreven als een bijdrage aan overleg en besluitvorming op velerlei niveau.

Na tien jaar werd het tijd deze eerste Landgoedvisie te evalueren, aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden en nieuwe gedachten er in op te nemen. Het resultaat is het in december 2010 verschenen Landgoedversterkingsplan. Hiervoor verleende de Provincie Overijssel financiële steun. Het plan werd opgesteld door mevrouw ir. Femke Maes, beleidsmedewerker van het OPG, waarvan Weleveld lid is.

Plan aangeboden

Het nieuwe plan werd reeds aan diverse instanties aangeboden. In de eerste plaats aan de Provincie Overijssel. Voorts aan de Gemeente Borne, de Gemeente Tubbergen, waarin een gedeelte van het landgoed ligt, en het Waterschap Regge en Dinkel.

Doelstelling van Landgoed Weleveld

De doelstelling van Landgoed Weleveld wordt als volgt geformuleerd:

Behoud en ontwikkeling van het landgoed als economische, landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke eenheid, waarbij een duurzaam evenwicht tussen alle aanwezige functies gehandhaafd blijft of hervonden wordt en de diverse functies elkaar zowel in functionele als economische zin ondersteunen.

WAT-venster

Als reactie op plannen tot ontwikkelen van een regionaal bedrijventerrein op de Zendersche Esch is door de landgoederen Weleveld, Huis Almelo en Twickel een plan naar buiten gebracht onder de naam WAT-venster. Een belangrijk element uit het plan is het versterken van natuurlijke verbindingen tussen de drie landgoederen. Daartoe zou een viaduct over de A1 moeten worden uitgebouwd tot ecoduct, wordt natuurontwikkeling beoogd langs de nog aan te leggen waterloop “de Doorbraak” en dient natuurontwikkeling plaats te vinden langs de Azelerbeek.

De voorgenomen nieuwbouw van woningen en de aanleg van industrieterrein kan verplaatst worden naar de noordkant van Almelo. Uitgangspunt is dat het groen en de landbouwkundige functies binnen het WAT-venster gehandhaafd blijven. De plannen zijn inmiddels ingebracht bij de reconstructiecommissie Hart van Twente. Meer lezen over het WAT-venster kan hier.

Landschap en cultuurhistorie

Doelstellingen landschap en cultuurhistorie:

  • De identiteit, belevingswaarde en verscheidenheid van het landgoed behouden en waar mogelijk versterken;
  • Het cultuurhistorisch erfgoed waaronder begrepen het archeologisch erfgoed, monumenten, landschappelijke elementen, structuren en (delen van) lanen behouden en herstellen;
  • Behoud van de geomorfologische elementen (steilranden, zandkopjes);
  • Bij het vormgeven en situeren van nieuwe gebouwen rekening houden met de omgeving;

OLYMPUS DIGITAL CAMERABestemming Landgoed Weleveld

In verband met de gewenste flexibiliteit van de op het landgoed aanwezige functies wordt de gemeenten Borne en Tubbergen verzocht om een dubbelbestemming “Landgoed” op te nemen in het bestemmingsplan. Daarbij wordt gevraagd het landgoed als entiteit in de ruimtelijke ordening te erkennen.

Voor de landgoederen is het namelijk van belang dat zij de ruimte krijgen voor het realiseren van noodzakelijke bouwwerken en het wisselen van functies van gronden en gebouwen binnen het landgoed. Flexibiliteit in de bedrijfsvoering is noodzakelijk voor de bestaansbasis van het “landgoedbedrijf”.

Het landgoedbedrijf dient immers in te kunnen spelen op veranderingen en ontwikkelingen die op het bedrijf afkomen. De laatste decennia hebben veel veranderingen en ontwikkelingen de mogelijkheden van het landgoed steeds verder beperkt. Het toekennen van de bestemming “landgoed” en een aangepast planologisch regime kan meer recht doen aan de landgoederen en de bestaansbasis verbreden.

Meer lezen? Bovenstaande is slechts een korte weergave van de omvangrijke landschapsvisie. In bijgaand document vindt u nog veel meer informatie.

Informatie over het WAT-Venster

Informatie over de realisatie van de Welevelderallee


Landgoed Weleveld is particulier eigendom. Stichting Weleveld behartigt de belangen van het landgoed. Het landgoed is vrijwel geheel opengesteld. U bent dan ook van harte welkom om te komen genieten van dit authentiek stukje Twente.