• info@weleveld.nl

Natuur en landschap

Natuur en landschap

Heden en toekomst van natuur en landschap staan beschreven in het Landgoedversterkingsplan dat in 2010 is opgesteld. Daarin staat de huidige stand van zaken beschreven en wordt een visie op de toekomst van het landgoed toegelicht. Uit deze visie op Weleveld zijn hieronder natuur en landschap uitgelicht.

Doelstellingen voor natuur en bos van het landgoed zijn:

  • Behoud en herstel van de aanwezige natuurwaardenOLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • Onderhoud van voor natuur(ontwikkeling) belangrijke elementen zoals singels, houtwallen en poelen
  • Afsluiten beheersovereenkomsten (agrarisch natuurbeheer)
  • Bijdrage leveren aan realisering ecologische verbindingszones
  • Behoud waardevolle bossen en bosbodems; de bossen hebben een multifunctionele doelstelling: zij zijn van belang voor natuur, recreatie en houtproductie
  • Instandhouding van de lanenstructuur als casco van het landgoed.

Natuurontwikkeling

Natuurontwikkeling en agrarisch natuurbeheer zou op kleine percelen gewenst zijn. Maar is voorlopig onzeker aangezien Weleveld buiten de aangewezen begrenzing valt. Van de natte elementen worden de beken door het waterschap Regge en Dinkel beheerd. De poelen en de gracht rond de huisplaats van de havezate worden door periodiek onderhoud in stand gehouden. Gezien de natuurwaarden van de poelen is verbetering mogelijk door het extra te dunnen, het afvlakken van de taluds en het schonen van riet en kroos.

Lanen

OLYMPUS DIGITAL CAMERADe lanen zijn de ruggegraat van het landgoed. Helaas kent de smalle Hertmerweg een zeer druk verkeer waardoor de oude eiken veel schade is toegebracht. In 1914 is tegen opheffing van de tolrechten het wegonderhoud door de gemeente overgenomen. Het landgoed stelt zich op het standpunt dat ook het onderhoud van de laanbomen langs de openbare wegen, dieĀ  door de verkeersdrukte zwaar te lijden hebben, voor rekening van de gemeente dient te komen.

Beheer houtopstanden

De bospercelen liggen verspreid over het landgoed en zijn relatief gering van omvang. De landschappelijke waarde van de bossen komt vooral tot uiting in de bosrand. Waar mogelijk wordt gestreefd naar meer natuurkwaliteit, vooral in struikranden.


Landgoed Weleveld is particulier eigendom. Stichting Weleveld behartigt de belangen van het landgoed. Het landgoed is vrijwel geheel opengesteld. U bent dan ook van harte welkom om te komen genieten van dit authentiek stukje Twente.